07.09.2019 - 08.09.2019 ,  Novo mesto

CDNA KK Krka - GRM Novo mesto