22.06.2018 - 22.06.2018 ,  Ribnica

CDNA - KK Posestvo Ugar