22.06.2019 - 23.06.2019 ,  Ribnica

CDNA - KK Posestvo Ugar