Znak kakovosti KZS

ZNAK KAKOVOSTI KONJENIŠKIH CENTROV IN JAHALNIH ŠOL POD OKRILJEM KZS

Ne glede na to, kaj posameznik išče, ko se odloča o izbiri primernega ponudnika konjeniških storitev, igra pri odločitvi kakovost ponudbe pomembno vlogo.

Potencialne stranke se morda želijo naučiti jahati, tekmovati, kupiti ali izšolati svojega konja, se udeležiti jahalnega tabora; morda iščejo primerno nastanitev in oskrbo za svojega konja in primerno infrastrukturo in podporo za vrhunski trening … Ponudbe je na trgu veliko in dostikrat je odločitev posameznika pogojena z bližino ponudbe, ceno ali vabljivostjo oglasov. Prav lahko pa se zgodi, da ponudnik storitev nima primernega znanja in pogojev za poučevanje jahanja, kar ima lahko za posameznika neugodne posledice, saj ne pridobi znanja, ki ga želi in pričakuje, v najslabšem primeru pa je lahko ogrožena njegova varnost. Presoja o tem, ali je neka ponudba dobra ali slaba, je za laike težka.

Konjeniška zveza Slovenije je znak kakovosti pred davnimi leti svojim članom že podeljevala. Glavni namen obuditve in prenove projekta je zagotavljanje dobrobiti konj in primernih pogojev za kakovostno poučevanje pod vodstvom usposobljenih strokovnih delavcev v vseh konjeniških centrih in jahalnih šolah, ki delujejo pod okriljem KZS.

Z vključitvijo v projekt si bodo člani pridobili izključno pravico do uporabe in trženja programov KZS Jahač 1 in Jahač 2, saj bo izpite možno opravljati le pri ocenjenih članih KZS. Tako bo KZS pridobila vpogled v ponudbo jahalnih šol in konjeniških centrov, skrbela za njihovo promocijo preko svoje spletne strani in raznih projektov za spodbujanje množičnosti v konjeništvu (dnevi odprtih vrat, šolska tekmovanja), na ta način pa svojim članom ponudila konkurenčno prednost na trgu.

Nenazadnje bo na ta način lažje tudi osveščanje in zaščita interesov uporabnikov storitev.

Ocenjevanje kakovosti ponudnikov konjeniških storitev vključuje tiste ponudnike, ki so člani KZS in v okviru svoje dejavnosti izvajajo poučevanje jahanja v katerikoli pojavni obliki.

Kaj konjeniški centri in jahalne šole pridobijo s pristopom k projektu?

 • Kot nosilci Znaka kakovosti KZS se svojim strankam predstavite kot kompetenten partner s kakovostno ponudbo.
 • Zagotovite si možnost uporabe vseh rekreativnih in športnih programov KZS.
 • Pridobite pravico do izvajanja programov in izpitov Jahač 1 in Jahač 2 (izpite se lahko izvaja le pri članih, ki dosegajo oceno vsaj ƱƱ v kategoriji Jahalna šola).
 • Na spletni strani KZS bo objavljena vaša dejavnost in ponudba.
 • Deležni boste strokovne podpore KZS pri izvajanju dejavnosti.

Vsi ponudniki konjeniških storitev, ki želijo pridobiti oceno kakovosti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Biti morajo registrirani člani KZS.
 • Imeti morajo strokovno vodstvo in usposobljene strokovne delavce z veljavno licenco KZS.
 • Izvajati morajo storitve poučevanja jahanja oz. treninga jahačev in konj, v skladu s smernicami KZS in ob upoštevanju predpisanih minimalnih standardov.
 • Konji morajo biti v dobrem splošnem stanju ter primerno oskrbovani in negovani.
 • Hlevi morajo biti zračni, svetli in suhi.
 • Površine, kjer se izvaja pouk, morajo imeti ustrezno podlago in dimenzije ter biti primerno vzdrževane.

Postopek pridobitve ocene kakovosti

 • KZS povabi svoje registrirane člane k prijavi na ocenjevanje kakovosti ponudbe preko svoje spletne strani.
 • Prijavijo se lahko vsi konjeniški centri, klubi in jahalne šole, ki so včlanjene v KZS in imajo v svoji ponudbi poučevanje jahanja, športne treninge in organizacijo tekmovanj.
 • Zainteresirani člani izpolnijo prijavni obrazec, objavljen na spletni strani KZS in ga vrnejo na KZS.
 • Člani KZS pred ocenjevanjem podpišejo izjavo o pristopu k projektu, s katero se zavežejo, da bodo komisiji omogočili neodvisno presojo stanja na terenu, da bodo podali resnične podatke in obvestili KZS v primeru sprememb, ki bi lahko bistveno vplivale na podeljeno oceno.
 • S KZS se člani dogovorijo za termin obiska komisije, kjer komisija izpolni vprašalnik s kriteriji, ki so osnova za ugotavljanje kakovosti programov in ponudbe.
 • Po izračunu ocene KZS obvesti člana o rezultatu. Ob pozitivni oceni se člana na spletni strani KZS razvrsti v ustrezno kategorijo.
 • Za člane, ki se bodo letos prijavili k ocenjevanju, je prvi postopek ocenitve brezplačen oziroma se stroški krijejo iz članarine. Proti plačilu lahko ocenjeni član naroči izdelavo table z logotipom KZS/SKA, kjer je navedeno ime člana (jahalne šole oz. konjeniškega centra) in pridobljeni znak kakovosti za posamezno kategorijo.
 • Ponovna ocenitev se izvede po preteku treh let od prejšnje ocenitve.

Kategorije ocenjevanja

Člani KZS se lahko prijavijo k ocenjevanju v dveh kategorijah:

 • Jahalna šola KZS
 • Konjeniški center KZS

Ne glede na pravno organiziranost (klub, društvo, podjetje, kmetija z dopolnilno dejavnostjo) se lahko prijavijo k ocenjevanju v eno ali obe kategoriji.

Pogoj za vključitev v kategorijo Konjeniški center je, da se poleg poučevanja jahanja oz. športnih treningov izvaja tudi konjeniške prireditve in tekmovanja pod okriljem KZS, vsaj na nivoju šolskih tekmovanj. Konjeniški center, ki poleg organizacije tekmovanj izvaja tudi šolo jahanja, se mora za oceno tega dela dejavnosti prijaviti tudi v kategorijo Jahalna šola.

Če se član prijavi v obe kategoriji, pridobi dve ločeni oceni, vsako za svojo kategorijo.

Kriteriji ocenjevanja

Konjeniške centre in jahalne šole se v postopku ocenjevanja razdeli v razrede na podlagi več kriterijev. Ocenjevanje se izvaja v naslednjih korakih:

 • Center/šola mora izpolnjevati vse pogoje za pridobitev znaka »Konjem prijazen hlev«.
 • Glede na prednostne kriterije, povezane z infrastrukturo, izšolanostjo kadra in kakovostjo konj se center/šolo razvrsti v osnovne kategorije.
 • Končni vprašalnik s podrobnejšimi kriteriji pomaga pridobiti podrobnejšo sliko o funkcionalni urejenosti centra, urejenosti hlevov in pripadajočih objektov, športni infrastrukturi, stanju in staležu konj, usposobljenosti kadra, programski usmeritvi centra, varnosti in organizaciji prireditev. Glede na pomembnost so posamezni kriteriji ovrednoteni s težnostnimi faktorji, ki pomagajo centre razvrstiti v razrede. Pridobljene točke se seštejejo in primerjajo z razvrstitvijo glede na prednostne kriterije. Ta kriterij je podrejen prednostnim kriterijem, navedenim v drugi alineji tega odstavka. To v praksi pomeni, da se ob večjem številu točk, a neizpolnjenih prednostnih kriterijih, center/šola uvrsti v nižjo kategorijo.

Na podlagi celotne analize se po končnem izračunu ocenjenim konjeniškim centrom in jahalnim šolam podelijo podkvice kot oznaka kakovosti, pri čemer pomeni Ʊ – najmanjše število točk in ƱƱƱƱ – največje število točk (konjeniški centri imajo samo tri kategorije – ƱƱ, ƱƱƱ in ƱƱƱƱ).

Označevalna tabla – znak kakovosti

Ocenjeni člani se lahko odločijo, da poleg ocene, ki je navedena na spletni strani KZS, proti plačilu naročijo označevalno tablo, na kateri so navedeni naziv člana KZS, logo KZS/SKA, znak »Konjem prijazen hlev«, oznaka kategorije (Konjeniški center, Jahalna šola) ter število doseženih podkvic.

Člani KZS, ki ne izpolnjujejo pogojev za podelitev podkvic, lahko ob izpolnjevanju kriterijev za znak »Konjem prijazen hlev« prav tako naročijo tablo, na kateri pa bo naveden le naziv člana KZS, logo KZS/SKA ter znak »Konjem prijazen hlev«.

Cenik označevalnih tabel bo objavljen po pridobitvi ponudb.