Je vaša jahalna šola že članica KZS?

Članstvo v KZS pomeni partnerstvo med vašim klubom, društvom ali jahalno šolo in Konjeniško zvezo Slovenije.

To partnerstvo pomeni, da KZS skupaj s svojimi člani skrbi za razvoj konjeniškega športa v vseh njegovih pojavnih oblikah, za ohranjanje visokih etičnih, kakovostnih in strokovnih standardov ter za zagotavljanje dobrobiti konja, našega partnerja v konjeniškem športu in rekreaciji.

KZS kot nacionalna panožna športna zveza predstavlja pomembno vez med svojimi člani in za šport pristojnimi državnimi institucijami. S postavitvijo in vzdrževanjem tekmovalnega in izobraževalnega sistema nudi svojim članom potrebno podporo pri njihovi dejavnosti. Administrativno, logistično, po svojih zmožnostih pa tudi finančno podpira izvedbo tekmovanj in s svojimi programi daje dodatno vrednost storitvam, ki jih svojim strankam ponujajo jahalne šole in klubi. Trudi se pridobivati finančna sredstva za razne projekte, za podporo športu in za delo reprezentanc v olimpijskih disciplinah ter organizira dneve odprtih vrat v jahalnih šolah in klubih ter šolska tekmovanja.

Zveza je po Statutu KZS društvena organizacija, ki jo sestavljajo konjeniški klubi z licenciranimi tekmovalci, društva, rejska društva in turistične kmetije ki se ukvarjajo s konjeniško dejavnostjo, ter druge pravne osebe, ki izkažejo pravni interes in sprejmejo pravila KZS.

Že bežen pogled na socialna omrežja pa pokaže, da naše programe trži tudi množica jahalnih šol, ki niso članice KZS. Tako koristijo pravice, ki pripadajo članom, izognejo pa se izpolnjevanju obveznosti, ki jih članstvo prinaša. Na ta način predstavljajo registriranim članom KZS nelojalno konkurenco na trgu konjeniških storitev. Prav tako ni možen nadzor nad tem, kdo programe izvaja, kakšne ima za to pogoje in kakšne ima standarde pri delu.

Registrirani člani KZS s plačilom letne članarine (kot tekmovalni, netekmovalni ali podporni člani) prispevajo k uresničitvi skupnih ciljev. S članstvom se zavežejo k spoštovanju pravil in načel KZS, s tem pa pridobijo pravico do izkoriščanja vseh prednosti članstva – uporabljajo lahko tekmovalni in izobraževalni sistem KZS, vse programe in produkte KZS, sodelujejo v projektu Dnevi odprtih vrat jahalnih šol in klubov, v Pokalu jahalnih šol, pridobijo znak kakovosti KZS (projekta sta v pripravi in se bosta izvajala kmalu), pridobijo pravico do promocije v smislu krajše predstavitve svoje dejavnosti na spletni strani KZS, njihovi člani se lahko udeležujejo seminarjev in delavnic v organizaciji KZS, ipd. Prav tako so vsi naši člani vabljeni, da s svojimi konstruktivnimi predlogi pripomorejo k izboljšanju in napredku v delovanju KZS.

KZS želi z nekaterimi koraki, ki smo jih sprejeli, poskrbeti za zaščito svojih programov in produktov, s tem pa tudi svojih članov, ki redno in vestno izpolnjujejo svoje obveznosti.

Zato bo s 1. 7. 2020 stopil v veljavo nov Pravilnik o uporabi programov KZS Jahač 1 in Jahač 2, ki ne bo več omogočal direktnega naročanja s strani posameznikov. Ta pristojnost se s pravilnikom prenaša na registrirane člane KZS.

Tisti strokovni delavci, ki bodo svojo dejavnost izvajali v okviru registriranega člana KZS, bodo lahko programe uporabljali in naročali s soglasjem oz. pooblastilom prek matičnega društva, tisti pa, ki dejavnost izvajajo samostojno, so vljudno vabljeni, da svoj klub ali jahalno šolo včlanijo v KZS, pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o registraciji tekmovalcev in članjenju klubov v KZS. S tem si zagotovijo možnost, da lahko tudi v bodoče koristijo vse ugodnosti KZS in nemoteno opravljajo svojo dejavnost še naprej.

Klubom in jahalnim šolam, ki še niso člani KZS letos ponujamo možnost, da se v KZS vključijo kot podporni člani ob plačilu polletne članarine v znesku 40 eur.

Usposobljeni in licencirani strokovni delavci lahko v prehodnem obdobju do pričetka veljavnosti novega pravilnika pole naročijo in prevzamejo po plačanem predračunu, vendar jih opozarjamo, da bo KZS kot veljavne upoštevala le tiste pole, ki bodo vrnjene na KZS do 30. 6. 2020. Kadrom torej svetujemo, naj naročijo le takšno število pol, kolikor programov nameravajo zaključiti do tega datuma. Pole, prejete kasneje, ne bodo več veljavne.

Po novih pravilih bodo poleg KZS tudi njeni registrirani člani skrbeli za natančno evidenco oseb, ki naše programe tržijo. Ti morajo biti usposobljeni in licencirani strokovni delavci in morajo biti člani enega od registriranih članov KZS. Izpite bo potrebno vnaprej najavljati, njihovo izvajanje pa bo možno le v okviru registriranih članov KZS, ki zagotavljajo primerne standarde za izvajanje programov (usposobljen kader, primerna infrastruktura in primerno izšolani konji).

S temi ukrepi bodo naši klubi in društva pridobili nove člane, mi pa želimo zagotoviti večjo transparentnost pri prodaji in izvajanju programov, preprečiti in zaznati morebitne zlorabe in nelojalno konkurenco na trgu storitev s strani neusposobljenih in nelicenciranih oseb ter tako zaščititi interese naših članov in licenciranih strokovnih delavcev.

 

Verjamemo, da lahko s skupnim sodelovanjem ustvarimo boljše pogoje za vse!

 

Konjeniška zveza Slovenije