vpis v razvid izobraženih in usposobljenih športnih delavcev

Obvestilo za vse usposobljene strokovne kadre KZS!

Spremenjena športna zakonodaja je prinesla precej sprememb na področju izvajanja
strokovnega dela v športu ter usposabljanja strokovnih delavcev v športu.
Zakon o športu (ZŠpo-1), ki je stopil v veljavo 24. 6. 2017, med drugim navaja sledeče:
Strokovno delo v športu
Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju naslednjih športnih programov:
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna
rekreacija in šport starejših.
Strokovni delavec v športu
Strokovni delavec v športu opravlja delo na področju športa, ki obsega načrtovanje,
organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v
športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo
evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Podatek, ki je zelo pomemben za vse strokovne kadre KZS je, da je za zakonitost
opravljanja strokovnega dela v športu nujno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:
a) ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
b) je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v
športu.
Vlogo za vpis v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu mora vsak
posameznik vložiti sam. Vpis je obvezen za VSE, ki želijo zakonito opravljati dejavnost
poučevanja, ne glede na svoj pravno formalni status. To ni vpis v razvid zasebnih športnih
delavcev!
Navodila za vpis v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev v
športu
Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Predlogu za vpis v razvid
mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Vloge morajo biti posredovane na elektronski
naslov

gp.mizs@gov.si

ali na naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Poleg vloge (izpolnjenega ter lastnoročno podpisanega obrazca), je treba priložiti še naslednja
dokazila:
a) Izobraženi strokovni delavci:
DIPLOMA O IZOBRAZBI ŠPORTNE SMERI
b) Usposobljeni strokovni delavci:
DIPLOMA O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (lahko tudi potrdilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti)

Povezava na spletno stran:
Vpis v razvid športnih delavcev

Obrazec za vpis