RAZPIS ZA PRIDOBITEV NAZIVA URADNA STROKOVNA OSEBA – STEVARD ZA PRESKAKOVANJE OVIR IN DRESURO TER SODNIK ZA VOŽNJO VPREG

Konjeniška zveza Slovenije razpisuje usposabljanje za pridobitev naziva stevard za preskakovanje ovir in dresuro ter sodnik za vožnjo vpreg  v skladu s Pravilnikom o uradnih strokovnih osebah KZS na turnirjih.

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati so sledeči:

Kandidat, ki želi pridobiti naziv za katero od funkcij konjeniškega športa iz 4. člena tega pravilnika,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Splošni pogoji:
a) je državljan Republike Slovenije ali tujec iz Države EU s stalnim prebivališčem v
Sloveniji,
b) je polnoleten,
c) ima dokončano srednješolsko izobrazbo 5. stopnje,
d) predlagati ga mora IOZUO,
e) mu ni bila izrečena pravnomočna sodba kazenskega sodišča za prestajanje zaporne kazni ali
pravnomočen sklep disciplinske komisije KZS za prepoved opravljanja katerekoli
strokovne funkcije; Izpitna komisija Zbora uradnih strokovnih oseb lahko v posameznem
primeru izjemoma odloči, da posameznik pridobi katerega od nazivov iz 4. člena tega
pravilnika, kljub temu, da mu je bila izrečena pravnomočna sodba kazenskega sodišča.

Posebni pogoji:

  • kandidat za stevarda ima tekmovalno licenco kategorije A (velja za disciplini preskakovanje
    ovir in dresurno jahanje) in/ali katerega od nazivov (inštruktor jahanja, učitelj jahanja, trener)
    in/ali opravi uvodno izobraževanje (velja za disciplino vožnje vpreg in vzdržljivostno jahanje –
    endurance) ter je dopolnil 25 let

Rok za prijavo je 23.4.2024, na email: kzs@konj-zveza.si ali po pošti na naslov Konjeniške zveze Slovenije.