Seje in sklepi UO KZS

Sklep št. 1: Upravni odbor potrjuje zapisnik 16. seje UO KZS.

Sklep št. 2: Upravni odbor potrjuje zapisnik SS za distančno jahanje.

Sklep št. 3: Upravni odbor potrjuje zapisnik SS za dresurno jahanje.

Sklep št. 4: v članstvo KZS se sprejmejo:
• Ekoturizem Hudičevec Emilijan Simčič s.p., Razdrto 1, 6225 Hruševje
• KK L&L, Muratova ul. 12, 2380 Sl.Gradec
• Konjeniško društvo Ranč Seleren, Pot k Savi 4, 1000 Ljubljana

Sklep št. 5: UO za generalnega sekretarja KZS imenuje Roka Vadnjala, za dobo svojega
mandata.

Sklep 1:
Člani UO KZS so se seznanili, da zavarovalnice ne želijo več podati ponudbe za zavarovanje
odgovornosti strokovnega kadra brez dodatnih zavarovanj premoženja.
KZS strokovnim kadrom pošlje dopis, da se z letom 2021 zavarovanje strokovnih kadrov
preko KZS ne bo več mogoče.
Na seminar za podaljšanje licenc se povabi g. Zorec, da kadrom predstavi možnosti
zavarovanj.

Sklep 2:
Člani UO KZS so soglasno potrdili Zapisnik 15. korespondenčne seje.

Sklep 3:
Člani UO KZS so soglasno potrdili zapisnik 2. seje SKA iz dne 21. 5. 2020 in projekt jahalnih
šol. Potrebno je preveriti pripombo ga. Tatjane Vele in zadeve poenotiti. Projekt Jahalnih
šol poteka pod okriljem SKA, za njegovo izpeljavo pa se nameni 10 % sredstev , ki jih KZS
prejme od prodaje gradiv in pol Jahač 1 in Jahač 2. Projekt pokala jahalnih šol in Na konju v
novo šolsko leto predstavljata dva projekta KZS za promocijo konjeništva.

Sklep 4:
Člani UO KZS so soglasno potrdili nove podporne člane v KZS, Kmetijo Smolej pa je
potrebno kontaktirati in ugotoviti ali se želijo včlaniti kot netekmovalni klub ali kot
podporni klub.

Sklep 5:
Člani UO KZS so soglasno potrdili zapisnik SSPO z dne 25.5.2020.

Sklep 6:
4 člani UO KZS so potrdili sklep, da se o vseh vprašanjih, ki so delovno-pravne narave
posvetujejo z odvetniško pisarno in dosledno spoštujejo veljavne predpise, ob
upoštevanju, da je KZS finančno v nezavidljivem položaju in bodo določeni ukrepi nujni,
izpeljani pa morajo biti skladno z veljavno zakonodajo.

Sklep 7:
4 prisotni člani UO KZS so sledili predlogu ZUSO in potrdili sklep, da povišana plačana
članarina za uradne strokovne osebe 55 eur velja za leto 2020 in 2021.

Sklep 1:  Zapisnika 13. in 14. korespondenčne seje se potrdita. Prava tako se plačajo prevodi.

Sklep 2:  Predlog SSDJ se potrdi.

Sklep 3: Ovire se naroči, če UO pridobi sponzorja, sicer se nakup kompleta ovir preloži na naslednje leto.

Sklep 4: Alenko Keršič se pooblasti, da v arhivu poišče morebitno dokumentacijo v zvezi s primerom.

Sklep 1: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima potrdil zapisnik SSPO z
dne 11. 5. 2020. Dokument se objavi na spletni strani KZS, in se ga pošlje vsem članom KZS
po elektronski pošti.

Sklep 2: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima potrdil zapisnik SSDJ z
dne 15. 5. 2020. Dokument se objavi na spletni strani KZS, in se ga pošlje vsem članom KZS
po elektronski pošti.

Sklep 3: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima potrdil včlanitev KK Gmajna in Zavod Villa Artemida med podporne člane KZS.

Sklep 4: Upravni odbor se seznani, da je predsednik SKA na podlagi 10. člena pravilnika SKA v svet Slovenske konjeniške akademije z dne 12. 5. 2020 imenoval Mihaela Kovačiča.

Sklep 1:
Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil zapisnike 10., 11. in 12. seje KZS.
Zapisnike se objavi na spletni strani KZS in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

Sklep 2:
Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil:
 zapisnik 3. seje SS za vzdržljivostno jahanje,
 zapisnik dodatne seje SS,
 Pravilnik o vzdržljivostnem jahanju – skupaj z vprašalnikom za potrditev »A« licence, Spremembe pravilnika o registraciji tekmovalcev pri vzdržljivostnem jahanju
 in razširjeno sestavo SS – dodatni člani SS so Urban Prešeren, Peter Prešeren in Igor Hočevar.
Dokumente se objavi na spletni strani KZS, dopolni sestavo SS na spletni strani KZS in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

Sklep 3: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil

 zapisnik seje SS z dne 25.2.2020 za vožnjo vpreg, ob izvzemu točke 4. – plan tekmovanj reprezentance A.

 Upravni odbor potrdi propozicije za vožnjo vpreg,

Predsednik SS za vožnjo vpreg zapisnik dopolni – umakne sklep k točki 4. Upravni odbor potrdi propozicije za vožnjo vpreg, ob priporočilu, da se SS po ukinitvi izrednih razmer ponovno sestane in Propozicije prilagodi možnostim, ki bodo dane. Dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

Sklep 4: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil:

 zapisnik ZUSU iz dne 11.2.2020,

 Pravilnik o uradnih strokovnih osebah.

Pravilnik se skladno s sklepom UO popravi, dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

Sklep 5: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil:

 zapisnik SSPO iz dne 26.2.2020, ob smiselni uporabi točke 3. – koledar prireditev, postopno sproščanje ukrepov v zvezi s covid 19,

 In točke 4. – Reprezentanca – Upravni odbor se z vsebino seznani, pri čemer sprejme odločitev, da se o reprezentanci, selektorju in finančnih posledicah aktivnosti reprezentanc v vseh kategorijah na KZS, razpravlja takoj, ko bo znana finančna konstrukcija KZS in viri zanjo.

Zapisnik SSPO z navedenimi omejitvami in izvzemom upravni odbor potrdi, dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti, o sklepu SSPO pod tč. 6 – Predlog SKA o kontroli usposobljenih oseb v ogrevalnem prostoru na tekmovanjih v preskakovanju ovir posreduje vsem tekmovalcem z veljavno licenco po e-pošti ter strokovnim kadrom po e-pošti.

Sklep 6: Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima potrdil zapisnik SS za dresurno jahanje z dne 30.01.2020, ob smiselni uporabi in sicer:

 točka 1 zapisnika se potrdi

 točka 2 zapisnika se umakne, trenutno ni aktualna

 točka 3 zapisnika, sprejme se predlog SS za dresurno jahanje za oblikovanje A in B reprezentance:

A reprezentanca:

o Mlajši mladinci: rezultat na CDICh v nalogi Individual 60 % ali več

o Mladinci: rezultat na CDIJ v nalogi Individual 62 % ali več

o Mladi jahači: rezultat na CDIYR v nalogi Individual 62 % ali več

o Člani: rezultat na CDI v nalogi Grand Prix 62 % ali več

B reprezentanca:

o Mlajši mladinci: 1. do 3. mesto na DP ali v Pokalu Slovenije (šteje rezultat 60 % aliveč)

o Mladinci: 1. do 3. mesto na DP ali v Pokalu Slovenije (šteje rezultat 60 % ali več)

o Mladi jahači: 1. do 3. mesto na DP ali v Pokalu Slovenije (šteje rezultat 60 % ali več)

o Člani: 1. do 3. mesto na DP ali v Pokalu Slovenije (šteje rezultat 60 % ali več)

Rezultat za uvrstitev v reprezentanco velja 1 leto.

 točka 4 zapisnika se potrdi

 točka 5 zapisnika se umakne zaradi aktualnih razmer

 točka 6: se sprejme. G. Mihevca se o odločitvi pisno obvesti.

Dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

Sklep 7: Na podlagi predloga predsednika Slovenske konjeniške akademije z dne 15. 2. 2020, se s 5 glasovi članov UO KZS za in dvema neopredeljenima, razreši dosedanjo sestavo Sveta SKA in na predlog predsednika imenuje nov Svet SKA. Sestava Sveta SKA:

Robi Skaza – predsednik,

Tajda Bosio,

Franc Slavič,

Matej Bertoncelj

Strokovno tehnično podporo Svetu SKA pa bo nudila Leda Selan, s katero je KZS za namen ureditve zakonske podlage aktivnosti SKA in uskladitev z veljavno zakonodajo, sklenila pogodbo o delu, vezano na časovno obdobje in obseg dela. Dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti.

Sklep 8: UO KZS s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, sprejela bilanco za leto 2019. Sklep se vroči računovodskemu servisu.

Sklep 9: UO KZS je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, sprejel Program dela KZS za leto 2020 “

Sklep 10: UO KZS je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, sprejel Finančni načrt dela KZS za leto 2020.

Sklep 11: UO KZS je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, sprejel sklep o izstopu KD Podhojca iz članstva v Konjeniški zvezi Slovenije za leto 2020 in se mu pisno zahvali za dosedanje sodelovanje, ter ga povabi da se Konjeniški zvezi Slovenije ponovno pridruži v kolikor bo za sodelovanje zaznal interes.

Sklep 12: UO se seznani z vlogo SIRHE za izpis iz registra tekmovalnih klubov članov KZS in se ga pisno pozove, da svoj izstop dopolni z navedbo ali želi v bodoče sodelovati kot netekmovalni ali podporni klub KZS.

Sklep 13: UO KZS je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, sprejel sklep, da so do nadaljnjega vse aktivnosti v zvezi s sklicem skupščine 2020 ustavljene. Po umiritvi razmer in odpravi ukrepov bo UO o sklicu Skupščine razpravljal.

Sklep 14: Upravni odbor KZS je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima odredil Gaju povračilo stroškov, do katerih je upravičen na podlagi Pravilnika. Na račun Gaja Riosse se v 30-ih dneh od potrditve sklepa UO izplača 834,00 €.

Sklep 15: Upravni odbor KZS je s 5 glasovi za n dvema neopredeljenima odločil, da se do normalizacije razmer in potrditve finančne konstrukcije za delovanje po normalizaciji razmer, vse aktivnosti, ki bi imele finančne posledice na delovanje KZS, razen zakonsko obveznih aktivnosti (izplačilo OD zaposleni, ter tekočih mesečnih stroškov in veljavnih pogodb) ukinejo.

Sklep: Člani UO KZS s petimi glasovi za in enim proti potrdijo zapisnik SKA iz dne 15.2.2020.

Sklep: Člani UO KZS s petimi glasovi za in enim proti potrdijo predlog SKA glede licenciranja strokovnih kadrov KZS.

Sklep: Člani UO KZS s petimi glasovi za in enim proti potrdijo predlog Pravilnika o uporabi programov Jahač 1 in Jahač 2.

Sklep: Člani UO KZS se s petimi glasovi za in enim proti strinjajo s predlogom SS za dresurno jahanje, da gre del namenskih finančnih sredstev za leto 2020 za financiranje udeležencev Balkanskega prvenstva v dresuri.

Sklep: UO KZS zavrne predlog podpredsednice KZS, da naj UO KZS predlaga SS za dresurno jahanje uvedbo prehodnega obdobja (do 1. maja 2020), v katerem bi tekmovalci lahko opravljali kvalifikacije za nastop na mednarodnem dresurnem tekmovanje pred dvema slovenskima državnima sodnikoma.

Sklep: UO KZS je prednostno razvrstil programe Fundacije za šport za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji:
1. mesto Konjeniški klub Slovenj Gradec
2. mesto Javni zavod Šport Ljubljana
3. mesto Actron d.o.o.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo zapisnik 9. seje UO KZS.

Sklep: Zapisnik SSDJ  in Propozicije za leto 2020 člani UO soglasno potrdijo.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo oba zapisnika SSPO, pravila za povračilo stroškov in Propozicije za leto 2020.

Sklep: UO KZS sprejme Cenik gradiv in storitev za leto 2020.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo ŠD HIŠO KONJ kot tekmovalni klub.

Sklep: KK Komendi se izstavi račun v višini 1500 € v skladu s sklepom UO iz dne 14.11.2016 zaradi neorganizacije tekme pod okriljem KZS v letu 2019.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo zapisnik 8. seje UO KZS.

Sklep:  Zatečene obveznosti po obligacijskem zakoniku se v ZR razdelijo na dveletno obdobje.

Sklep: Pisarna KZS vloži izvršbe dolžnikom, ki imajo zapadle obveznosti do KZS v obdobju zadnjih treh let.

S KK PIP se predlaga kompenzacija za 700 €.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo zapisnik SSDJ ter povračilo stroškov Katarini Juliji Pipan v višini 340 € in Mojci Usnik v višini 467 €.

Sklep: Cena večerje za zaključno slovesnost je 20 €.Člane KZS se pozove, da prijave oddajo do 10 1. 2020.

Sklep: Nagrade se podeljujejo disciplinam, ki so v letu 2019 organizirali DP in Pokalna tekmovanja.

Sklep: Nagrado za življenjsko delo bo KZS podelila ga. Anici Rojec in ga. Mojci Koren – dobili bosta šopek, priznanji in Venetska konja Oskarja Kogoja.

Sklep: G. Petru Krvini se podeli priznanje za organiziranje Balkanskega prvenstva – belega konja Oskarja Kogoja.

Ga. Lorela Dobrinja dobi pohvalo za angažiranost v konjeništvo v zadnjih letih – belega konja Oskarja Kogoja.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo Konjeniški klub PR`KRAL kot tekmovalni klub.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo sredstva za organizacijo Finala Pokala v vožnji vpreg KD Celje v skladu s sklepom UO izpred dveh let.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo zapisnika 6. in 7. seje UO KZS.

Sklep: Potrdi se povračilo stroškov za:

 • skakanje: Gaj Riossa (Wierden, Valkenswaard), Iza Vele (2 x Wiener Neustadt), Urh Bauman (Miskolc), Lidija Grum (Wiener Neustadt), Andrej Pavlovič (Šamorin)
 • vožnja vpreg: SP Drebkau – Mihi Tavčarju, Klemnu Turku in šefu ekipe Bojanu Polšaku

Sklep: Obrazca Karin Kranjc in Helene Okorn za povračilo stroškov se zavrne.

Obrazložitev: Stroški tekmovanj mladih konj niso upravičeni do povračil v nobeni disciplini. Za tekmovanja v kategorijah mladih konj KZS ne prejme nobenih namenskih sredstev s strani MIZŠ in FŠO. Pri drugih dveh zahtevkih ni osnov za povračilo niti po starem Pravilniku o povračilu stroškov, nova pravila o povračilu stroškov pa še niso izdelana. Vendar ne glede na to, se kriteriji na bodo zniževali ampak kvečjemu zviševali, primerljivo z drugimi disciplinami.

Na predlog SS za endurance, da naj UO sprejme sklep, da se nameni več sredstev za povračila stroškov za tujino, ker doma tekem ne organizirajo je UO zavzel stališče, da je potrebno najprej doma vzpostaviti ustrezen tekmovalni sistem, to je DP in pokal Slovenije, kjer bodo lahko nastopali domači tekmovalci ter da nesoglasja znotraj discipline niso razlog, za financiranje tekmovanj v tujini.

Sklep: Obrazca Domna Vivoda za povračilo stroškov se zavrne – tekmovanji sta bili na prenizki ravni v sorazmerju do povračil stroškov v drugih disciplinah.

Sklep: UO KZS naloži SS, da za leto 2020 pripravijo smernice za povračilo stroškov za EP in SP.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo zapisnika SSPO iz dne 16.9.2019 in 27.9.2019.

Sklep: Pripravijo se predlogi celostne podobe reprezentanc – oblačila za prosti čas.

Sklep: Pisarna KZS bo s pomočjo računovodstva pripravila seznam izterljivih terjatev ter pričela z izterjavo. Prav tako bodo pripravili seznam neizterljivih terjatev za odpis.

Soglasno se sprejme, da v bodoče KZS vse storitve opravlja po plačilu računov (registracija konj, izdelava potnih listov, licenčni seminarji, izobraževanja,…); kompenzacije med naslovnikom računa in KZS ne bo več mogoča.

Sklep: Soglasno se potrdi predlog SS za preskakovanje ovir – v Pravilniku o registraciji konj se spremeni datum registracije konj: konje, ki so že bili registrirani na KZS, morajo tekmovalci registrirati do 31. 12. za naslednje koledarsko leto.

Sklep: Cena licenčnega seminarja za podaljšanje inštruktorske/učiteljske/trenerske licence ostaja enaka kot lani: 170 €.

Sklep: Soglasno se sprejme predlog o podpisu pogodbe z ga. Ledo Selan na področju SKA.

Sklep: UO KZS sprejme umik odstopne izjave ga. Iris Prešeren iz disciplinske komisije, s katero so se člani UO seznanili 13. 6. 2019.

Sklep: Soglasno se potrdi Propozicije za Malo zimsko ligo (CSNC) v preskakovanju ovir.

Sklep: UO KZS potrdi Konjeniški klub Prestranek kot člana Konjeniške zveze Slovenije – tekmovalni klub.

Sklep: UO KZS potrdi predlog Propozicij za eventing 2019 s pripombami Zbora uradnih strokovnih oseb – to je z izjemo izvajanja tekmovanj brez ustrezne tekmovalne licence ter kritja stroškov za Državno prvenstvo s strani KZS – KZS krije za DP enega sodnika za dresurno tekmovanje in enega za preskakovanje ovir.

Sklep: Zapisnik 5. seje je soglasno potrjen.

Sklep: Pooblastilo za g. Vnučca kot predstavnika Konjeniške zveze Slovenije na skupščinah OKS-ZŠZ se preklice ter se soglasno imenuje kot predstavnico KZS predsednico KZS ga. Polono Rifelj.

Sklep: UO odstavlja selektorja za endurance, ki je bil potrjen dne 16. 03. 2016. Njegovo vlogo prevzame SS za endurance.

Sklep: SS za endurance se predlaga dopolnitev pravilnika, ki bi bil v skladu z FEI pravilnikom in bi jim omogočil lažjo organizacijo tekmovanj ter naj za začetek organizirajo običajno tekmovanje in ne za Pokal Slovenije.

Sklep: Člani UO KZS potrdijo zapisnike SS za dresurno jahanje ter predlog stroškovnika za dresurno reprezentanco.

Sklep: Zapisniki 2., 3. in 4. seje so soglasno potrjeni.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo člane SS za reining: Andrej Zrimšek, Blaž Nemanič, Gal Grahelj, Igor Rozman, Jure Ponikvar in Marjan Flajs.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo predlog Pravilnika za disciplino Reining.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo predlog SS za reining in sicer

 • Da se vsem na novo licenciranim tekmovalcem in konjem v disciplini reining v sezoni2019 upravičeni do znižane cene licenc
  • tekmovalna licenca za leto 2019 znaša 27,5 €
  • registracija konja za leto 2019 znaša 12,5  €,

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo predlog SIQHA kot tekmovalni klub. Klubu se pošlje račun v višini 170 € kot dopolnitev do cene članarine tekmovalnega kluba.

Sklep: Sredstva, ki so namensko pridobljena iz MIZŠ in FŠO, grejo za vrhunski šport. Strokovni sveti pripravijo finančni in vsebinski načrt, ki ga potrdi UO KZS.SS za dresuro in skakanje pripravi vsebinski in finančni načrt porabe namensko pridobljenih sredstev za reprezentanco. SS določi kaj se iz naslova namenskih sredstev krije na posameznem tekmovanju, kot so kvalifikacije, EP, SP, priprave, balkanijada. Za porabo sredstev je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo. (računi..)

Sklep: Pogodba za pridobljen projekt iz FŠO Šport za vse – 300 otrok na konja se zavrne, ker ga ni možno izpeljati v taki obliki, kot je bil prijavljen na razpis jeseni 2018.

Sklep: Prvo soboto v septembru bo potekal dan odprtih vrat po konjeniških klubih po Sloveniji.

Sklep: Dopis Lidije Grum glede povračila stroškov se zavrne,  zaradi časovne oddaljenosti dogodka.

Sklep: SS za endurance se predlaga dopolnitev pravilnika, ki bi bil v skladu z FEI pravilnikom in bi jim omogočil lažjo organizacijo tekmovanj ter naj za začetek organizirajo običajno tekmovanje in ne za Pokal Slovenije.

Sklep: Potrdi se osnutek obrazca za prijavo na mednarodna tekmovanja. Obrazec bo vsem tekmovalcem na voljo na spletni strani KZS.

Sklep: Na cenik KZS se doda članarino za strokovne kadre na turnirjih (30 €) ter spremembo konjevega imena (25 €). Popravi se Pravilnik za registracijo konj, iz katerega se ceno izvzame.

Sklep: Soglasno se potrdi znesek regresa za leto 2019 za tehnično sekretarko KZS v višini 886,63 EUR.

Sklep: Soglasno se potrdi zapisnik SS za preskakovanje iz dne 8.5.2019.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo dodatek propozicijam za skakanje za leto 2019.

Sklep: Vsem sodnikom, ki do 30.04.2019 ne poravnajo zapadlih obveznosti iz naslova sodniški licenc, za vsa leta nazaj in tekoče leto 2019, se do poravnave dolga zamrznejo vse funkcije v okviru KZS in sodniške licence.

Sklep: V Slovensko konjeniško akademijo se imenuje dodatno članico Tajdo Bosio.

Sklep: Vprašalnik za pridobitev licence (teoretični del) za distančno jahanje pregleda in potrdi Strokovni svet za distančno jahanje.

Sklep: Račun iz podjetja Feropak se zavrne, saj KZS nima verodostojnih kronološko urejenih listin. Račun pa je bil posredovan na KZS skoraj 4 mesece po dogodku.

Sklep: Člani SS soglasno potrdijo člane SS za vožnjo vpreg Igorja Ujčiča, Miho Tavčarja, Klemna Turka in Rebeko Grabar.

Sklep: SS za dresuro preveri možnosti izpeljave dvakrat dvodnevnega  dresurnega treninga za potencialne udeležence Balkanskega prvenstva 2019.

Sklep: Soglasno se potrdi dopolnjene Propozicije za dresurno jahanje 2019.

Sklep: Potrdi se plan reprezentance za preskakovanje ovir za leto 2019.

Sklep: Strokovne svete se pozove, da pripravijo sezname članov reprezentanc ter plan tekem.

Sklep: Potrdi se povračilo stroškov za leto 2018 za:

 • dresurno jahanje: Urša Vadnjal (Brno) in Polona Kalan (Budimpešta – Fot)
 • skakanje: Gaj Riossa (Oliva – Valencia), Iza Vele (Gorla Minore), Nina Pangeršič (Busto Arsizio)
 • endurance: Lea Piškur (Fontanafredda)

Sklep: Vsak udeleženec EP 2018 (Nina Pangeršič, Ema Maček Ležaič in Gaj Riossa) prejme povračilo za potne stroške v višini 500 €.

Sklep: Obrazec Kim Hočevar za povračilo stroškov (Pisa San Rossore) se zavrne ker je iz propozicij razvidno, da je dobila povrnjene vse stroške s stani organizatorja.   (X. člen propozicij za tekmovanje).

Sklep: Trenutno veljaven Pravilnik za povračilo stroškov se prekliče in preneha veljati.

Sklep: V roku 30 dni se skliče sestanek vseh predsednikov SS, ki med sabo uskladijo primerljivost nivojev tekmovanj po posamezni disciplini in določijo kriterije za vsako disciplino posebej, na osnovi katerih bodo upravičeni do povračil stroškov z večjih tekmovanj s strani KZS. V pravilniku prav tako določijo pravila in razrez upravičenosti do povračila potnih stroškov.

Sklep: Vsi do sedaj prispeli zahtevki za tekmovanja v letu 2019 se bodo obravnavali po novem pravilniku.

Sklep: Registracije konja in FEI potnega lista se ne izda nikomur brez vnaprejšnjega plačila na KZS.

Sklep: KZS bo dolžnikom poslala opomine. Neporavnanim dolgovom bo sledila izvršba.

Sklep: Tekmovalcem in klubom neplačnikom bo KZS zamrznila licence.

Sklep: Soglasno se potrdi znesek za plačilo 2. dela izobraževanja za naziv Strokovni delavec v športu (prej Inštruktor jahanja) v višini 450 €.

Sklep: Računi za 2. del izobraževanje bo pisarna razposlala pred začetkom izobraževanja. Računi morajo biti s strani kandidatov poravnani pred končnim izpitom; v nasprotne primeru se izpita ne bodo mogli udeležiti.

Sklep: KK Ljubljana in Kasaški klub Triglav Bled sta zamudila rok za izstop iz KZS, saj pravilnik določa 30. januar. Vlogi sta prispeli na KZS šele 15. 4. 2019, pred tem sta izvrševala pravice članov  KZS in sicer sodelovala na volitvah vsak z dvema glasovoma.

Oba kluba sta v skladu s pravilnikom dolžna poravnati letno članarino za katero sta prejela računa kot tekmovalna kluba ter v skladu s pravilnikom organizirati tekmovanje. V kolikor tega ne bosta storila v letu 2019 jima bo KZS v skladu s pravilnikom zračunala tudi kazen za neorganizacijo tekmovanj. Izstop obeh klubov bo začel veljati z letom 2020.

Sklep: Strokovni svet za dresuro se bo posvetoval za prevod FEI dresurnega pravilnika ter pridobil ponudbo.

Sklep: Potrdi se ponudba za prevod FEI pravilnika za preskakovanje ovir.

Sklep: Potrdi se nov pravilnik za endurance posredovan s strani SS.

Sklep: Soglasno se sprejme Program dela Konjeniške zveze Slovenije za leto 2019.

Sklep: Soglasno se sprejme Finančni plan Konjeniške zveze Slovenije za leto 2019.

Sklep: za predsednika SS za vožnjo vpreg je soglasno imenovan Bojan Polšak. V SS naj povabi člane po lastni presoji.

Sklep: za predsednika SS za reining je soglasno imenovan Zdenko Zobavnik. V SS naj povabi člane po lastni presoji.

Sklep: za predsednico SS za endurance je soglasno imenovana Helena Okorn. Člani SS so še David Hočevar, dr. Goran Čalič, Gregor Pintar in Uroš Kastelic.

Sklep: za predsednico SS za dresuro je soglasno imenovana Dora Markun. Člani SS so še Alenka Fetih, Anica Rojec, Barbara Begojev, Janja Hajnžič, Klemen Turk, Ladislav Fabris, Staša Kosler in Vital Trdan.

Sklep: za predsednika SS za preskakovanje zaprek je soglasno imenovan Primož Rifelj.  Člani SS so še Robi Skaza, Tajda Bosio, Tomaž Laufer, Rok Vadnjal, Robert Bombek, Alenka Keršič, Andrej Kučer in Mihael Kovačič.

Sklep: za predsednika delovnega telesa za eventing je soglasno imenovan Domen Vivod.  Člani DT so še Rok Bernik, Alenka Beg Lauko, Dejan Strgar in Aljoša Višnar.

Sklep: za predsednika Slovenske konjeniške akademije je soglasno imenovan Robi Skaza.  Člani SKA so še Urška Bratkovič, Petra Peterlin, Tamara Kranjc in Mihael Kovačič.

Sklep: Soglasno se potrdijo sestave strokovnih svetov ter njihovi predsedniki za obdobje 2019 – 2023.

Sklep: S 4 glasovi za in 3 vzdržanimi se potrdijo plačila pripravljavcem in izvajalcem licenčnih seminarjev in izobraževanj za inštruktorja jahanja.

Sklep: S 4 glasovi za in 3 vzdržanimi se potrdi zapisnik SSDJ iz dne 25.2.2019.

Sklep: Zapisnik 43., 44. in 45. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: S štirimi glasovi za in enim vzdržanim člani UO potrdijo bilanco za leto 2018.

Sklep: Soglasno se sprejme sklep, da se tekmovalcem tekmovalnih klubov dolžnikov 30 dni pred prvim nacionalnem tekmovanjem v Sloveniji zamrzne tekmovalna licenca.

Sklep: Soglasno se sprejme sklep o prekvalifikaciji KK Komenda v tekmovalni klub in izstopu članov Actron d.o.o. in Zavod Cavalia Nova Gorica.

Sklep: Na MIZŠ se poda vloga za registracijo disciplin endurance, eventing, reinig in vožnjo vpreg.

Sklep: Predsednik SKA do ponedeljka, 25.2.2019 pošlje na KZS račune s specifikacijo za izobraževanje strokovnih kadrov, ki jih bodo člani UO KZS korespondenčno obravnavali.

Sklep: S štirimi glasovi za in enim vzdržanim člani UO KZS potrdijo zapisnike SSDJ, SSPO in ZUSO ter Propozicije za preskakovanje ovir in dresurno jahanje za leto 2019.

Sklep: Člani UO Prošnjo g. Frajzmana se zavrne, ker ni v skladu s pravili SKA.

Sklep: S tremi glasovi proti in dvema vzdržanima se prošnjo g. Kovačiča zavrne.

Sklep: S štirimi glasovi za in enim proti se prošnji ga. Šalamun ugodi.

Sklep: Prošnjo KK Stožic Ljubljan se soglasno zavrne.

Sklep: S 5 glasovi za in 2 vzdržanima se potrdi izbris članov klubov KK Vodice in KK Šentilj ter prekvalifikacija KK Višnja vas iz tekmovalnega v netekmovalni klub.
Sklep: S 4 glasovi za in 3 vzdržanimi se potrdi Kandidacijski pravilnik, Obrazec – kandidacijska lista in Poslovnik za KZS skupščino.

Sklep: S 4 glasovi za in 3 vzdržanimi se potrdi KZS cenik za leto 2019.

Sklep: S 4 glasovi za in 3 vzdržanimi se potrdi izstop članov KK Rival in KK Didašport.

Sklep: Zapisnik 42.  in 43. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Soglasno se predlaga datum volilne skupščine KZS, ki bo 6.3.2019 v Ljubljani.

Sklep: UO KZS soglasno potrdi zapisnike strokovnih svetov.

Sklep: Disciplinski postopek, ki je v teku, bo obravnavala na novo izvoljena disciplinska komisija po volilni skupščini KZS v marcu 2019.

Sklep: Člani UO soglasno sprejmejo, da se bodo dresurni treningi v letu 2019 v Kobilarni Lipica v primeru razpoložljivih sredstev nadaljevali.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo povračilo stroškov g. Vivodu.

Sklep: KK Brdo pri Ihanu člani UO potrdijo kot tekmovalni klub.

Potrdi se sklep predsednika KZS z dne 9.11.2018 o tem, da je kandidat za člana Nadzornega odbora OKS – ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022 Bogomir Vnučec iz Radovljice.

ŠD Konjeniški center Celje se za leto 2018 oprosti plačila kazni v višini 1500 € zaradi neorganizacije enega tekmovanja, in sicer iz utemeljenega razloga, ker je v preteklih letih organiziral nadpovprečno veliko število tekmovanj na vseh nivojih.

Sklep: Zapisnik 41. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Soglasno se sprejme cena registracije tujega konja pri KZS za vse discipline za nastop na tekmovanjih – 20 € na turnir. Tekmovalec plača registracijo organizatorju, ta pa plača registracijo na KZS. Cena KZS registracije tekmovalcev (55 €) in konjev (25 €) v letu 2019 ostane enaka.

Sklep: KZS na podlagi planov dela posameznih disciplin za leto 2019 pripravi razpis za Fundacijo za šport.

Sklep: Pritožbi disciplinskega obdolženca Andreja Pavloviča se ugodi, izpodbijana odločba organa prve stopnje se razveljavi in zadeva vrne v ponovno odločanje na prvo stopnjo.

Sklep: UO KZS soglasno zahtevek za plačilo honorarja glede loga KZS zavrne, ker je na osnovi razgovora z bivšimi predsedniki bila zadeva finančno poravnana in po posvetu s pravniki je denarni zahtevek tudi zastaran.

Sklep: UO KZS poziva strokovne svete KZS, naj poostrijo kriterije za povračilo stroškov, ki bo začel veljati s 1. 1. 2019. Za leto 2018 je KZS izčrpala sredstva iz tega naslova.

Sklep: Prošnji KK Stožice Ljubljana in KK Stol člani UO soglasno zavrnejo.

Sklep: KZS bo dotirala zvezi kovačev 500 € za izobraževanje z zameno za dogovor o brezplačnem dežurstvu kovača na Državnem prvenstvu v preskakovanju ovir za leto 2019.

Sklep: Vloga ga. Iris Prešeren za povračilo 5 registracij za tujega konja se zavrne.

Aklep: Vlogi g. Domna Vivoda in ga. Alenke Beg Lauko za povrnitev stroškov se soglasno zavrneta.

Sklep: Člani UO KZS prestavijo potrditev zapisnikov SSPO in SSDJ na naslednjo sejo.

Sklep: Zapisnik 40. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: S štirimi glasovi za in enim proti se sprejme sklep, da se tekmovalcem ŠD TITANI Ljubljana ob neplačilu dolga do 30. 9. 2018 zamrzne licence.

Sklep: S štirimi glasovi za in enim vzdržanim se zavrne prošnjo KK KARLO Maribor o sofinanciranju letošnje tekme s strani KZS in se klub pozove k plačilu dolga. Prošnjo KK Krka – GRM Novo mesto se zavrne s petimi glasovi proti.

Sklep: KZS bo poslala kandidaturo za organizacijo Balkanskega prvenstva v dresurnem jahanju 2019.

Sklep: S Holdingom Kobilarna Lipica d.o.o. se poravna stroške dresurnih treningov.

Sklep: KZS se bo zmenila na Fundaciji za šport za sestanek, na katerem bi se pogovorili o možnostih pridobivanja finančnih sredstev ter o kategorizaciji discipline vožnje vpreg.

Sklep: UO KZS preloži odločanje o povračilu stroškov na naslednjo sejo.

Sklep: UO KZS soglasno sprejme, da za licenčni seminar za leto 2019 ostane cena enaka – 170 €/osebo.

Sklep: Ker na odškodninskem zahtevku navedena oseba nima licence usposobljenega strokovnega kadra KZS se na zavarovalnico pošlje dopis, da KZS ne bo prijavila škodnega primera odgovornosti za domnevnega strokovnega kadra KZS.

Sklep: Pisarna KZS pošlje klubom dopis, naj do 1. oktobra 2018 prijavijo tekme, ki jih želijo organizirati v letu 2019.

Sklep: Člani UO KZS prestavijo potrditev zapisnikov SSPO in SSDJ na naslednjo sejo.

Sklep: Imenuje se člane Matic Lašič, Simon Jurečič in Darja Zvržina, ki bodo do naslednjega UO KZS preučili pritožbo g. Andreja Pavloviča.

Sklep: S štirimi glasovi proti in enim vzdržanim se zavrne izplačilo kilometrine članom Disciplinske komisije KZS.

Sklep: Vse dolžnike se pozove, da dolg poravnajo v roku enega tedna, sicer sledi zamrznitev tekmovalnih licenc (tako za dolžnike fizične osebe, kot za tekmovalce klubov dolžnikov).

Sklep: Upravni odbor potrdi vse stroške, ki so bili predstavljeni (Mediteranske igre 2018).

Sklep:KZS bo poravnala Entry fee za tekmovalce, ki se bodo udeležili Evropskega prvenstva v preskakovanju ovir za otroke, mladince in mlade jahače.

Sklep: Zapisnik 37. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Dolžnike se pozove k rednemu plačevanju. Dolžnikom se pošlje opomin, dolžnikom, ki dolgujejo že daljše časovno obdobje pa opomin pred črtanjem.

Sklep: UO KZS potrdi pravilnike v zvezi z varstvom osebnih podatkov, osebni podatki se preko elektronske pošte pošiljalo s šifro, s pogodbenimi obdelovalci se bo podpisala posebna pogodba o varstvi podatkov.

Sklep: Klubom članom KZS se bo izjava poslala po pošti. Predsednikom organov KZS in predsednikom SS se bo poslala izjava, ki jo bodo razdelili svojim članom v podpis. Tekmovalcem KZS se bo izjavo razdelilo ob novem koledarskem letu. Licenciranim kadrom se bo izjavo dalo na licenčnih seminarjih.

Sklep: V skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov se Urši Vadnjal, Gaju Riossi in Izi Vele povrnejo stroški udeležbe na mednarodnem tekmovanju.

Sklep: UO KZS soglasno potrdi zapisnike SSPO in SSDJ.

Sklep: Člani UO KZS soglasno sprejmejo izstop KK Lipica kot člana KZS.

Sklep: Člani UO KZS vzamejo na znanje odstop Gizele Ross Pantelič iz mesta predsednice nadzornega odbora KZS in Mateje Aleš kot članice.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, da pisarna KZS na spletni strani objavi možnost za klube, da naročijo proti plačilu jakne za svoje tekmovalce. Cena je 89 € + DDV.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, da KZS financira eno srajco vsem državnim sodnikom, ki so v lanskem letu sodili najmanj trikrat. Če želijo imeti sodniki več srajc, je možnost dodatno srajco kupiti na lastne stroške.

Sklep: KZS osebam, ki so se prijavile kot uradne osebe (sodniki, stewardi,…) na Balkansko prvenstvo 2018, ki bo konec avgusta v Zagrebu, ne bo krila takse in potnih stroškov.
Sklep: Zapisnik 36. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: UO KZS potrdi KD Piramida kot tekmovalni klub. Članstvo bo veljavno po potrditvi današnjega zapisnika ter ob plačilu članarine za leto 2018.

Sklep: UO KZS odobri dotacijo 1000 € za denarni sklad na tekmi AA ET 21-22.7.2018.

Sklep: UO KZS potrdi zapisnik SS za reining.

Sklep: UO KZS soglasno sprejme povračilo stroškov za Primoža Riflja in Andreja Pavloviča.

Sklep: Člani UO KZS soglasno sprejmejo izstop DRZK in KK Vajkarda Valvasorja kot člana KZS.

Sklep: Člani UO KZS soglasno sprejmejo donacijo v višini 200 € KK Medljanu za razvoj konjeništva na obali ter donacijo v višini 300 € JK Kasco Svečina.

Sklep: Zapisnik 35. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: KZS razvrsti KK Velenje na prvo mesto pri vrednotenju programov  s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi pri Fundaciji za šport. Na drugo mesto KZS uvrsti Javni zavod Kobilarno Lipica.

Sklep: Redna letna skupščina KZS bo 25.4.2018 v M hotelu v Ljubljani.

Sklep: Soglasno se sprejme poslovnik za redno letno skupščino, ki bo 25.4.2018 v Ljubljani.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo Finančni plan KZS za 2018.

Sklep: UO KZS bo o članstvo KD Piramida odločal na naslednji seji, če bodo obveznosti do KZS to takrat poravnane.

Sklep: UO KZS ob pregledu potrdi bilanco za 2017.

Sklep: UO KZS soglasno ugodi prošnji KK Endurance Pristop za povrnitev polovice zaprošenih sredstev,  ker je bila tekma na Hrvaškem izvedena v soorganizaciji drugega organizatorja.

Sklep: UO KZS potrdi Pravilnik za tekmovanja v vzdržljivostnem jahanju za 2018.

Sklep: Sodnike za pokalne tekme v reiningu se bo plačevalo po Pravilniku o uradnih strokovnih osebah KZS.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, naj se SS za reining z vlogo o sredstvih za izobraževanje obrne na SKA.

Sklep: Sodniki, ki imajo dolg do KZS, ne smejo soditi, dokler ne poravnajo svoje zapadle dolgove.

Sklep: Člani UO pozivajo Komisijo za dresurno jahanje in SS za dresurno jahanje, da uskladijo svoja mnenja v roku enega meseca.

Sklep: Tehnična sekretarka bo do naslednje seje preverila, kdo od državnih sodnikov je v letu 2017 sodil 3 ali večkrat.

Sklep: Soglasno se potrdi zapisnika SSDJ (26.3.2018) in SSPO (12.3.2018).

Sklep: Člani UO KZS pozivajo SSPO, naj pripravi finančni plan, koliko bo prišel oblikovalec parkurja na Državnem prvenstvu 2018.

Sklep: Zapisnik 34. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Člani UO se soglasno strinjajo s pogodbo podjetja Proglas d.o.o. glede Državnih prvenstev 2018 ter predlagajo, da se s Kobilarno Lipica po propozicijah posameznih disciplin uskladi organizacijske pogoje za izvedbo vseh prvenstev. Pripravi naj se tripartitna pogodba.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, da se napiše program projekta ter se pozove Kobilarno Lipica, kakšne pogoje lahko nudijo pri izpeljavi projekta.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo Plan dela KZS 2018.

Sklep: Klube, ki jih je UO  KZS na 34. seji UO pozval k plačilu dolga do KZS in tega niso uredili, KZS črta iz seznama tekmovalnih klubov.

Sklep: Za tekmovalce, ki so prestopili iz KD Piramide v JK Maribor, izpisnice nadomesti sklep UO – KZS dovoli tekmovalcem prestop v omenjen klub.

Sklep: UO KZS poziva SIRHA-o, naj do konca februarja 2018 uredijo registracije tekmovalcev in konjev za tekočo sezono.

Sklep: KZS bo disciplino reining podprla v letu 2018 s pridobljenimi sredstvi, ki jih je pridobila od FEI in so namenjena izobraževanju strokovnih kadrov in tekmovalcev omenjene discipline.

Sklep: UO KZS prošnji KK Medljan za sofinanciranje tekme za leto 2017 ne ugodi, ker to ni bilo predvideno za (so)financiranje v letu 2017.

Sklep: UO KZS poziva delovno telo za eventing, naj se v kratkem času dogovori za izpeljavo seminarja v letu 2018, drugače bo KZS izgubila pridobljena sredstva s strani FEI.

Sklep: UO KZS podpira kovače in jim predlaga, da iniciativno pripravijo program o medsebojnem sodelovanju.

Sklep: Zapisnik 33. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo oba aneksa k pogodbi z Zlatkom Polajžerjem ter da pogodbi s Sašo Sedlar in Rokom Vadnjalom ostaneta nespremenjeni.

Sklep: Člani UO soglasno podprejo predlog podjetja Proglas za organizacijo izvedbe državnega prvenstva in pokalnih tekem v preskakovanju ovir in predlog za izvajanje projekta »Mladi v dresurnem jahanju na lipicancih«, ki se dogovarja s Kobilarno Lipica, ki bo dobil plačilo po opravljenih storitvah.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo Propozicije za dresurno jahanja za 2018 in Propozicije za preskakovanje ovir za 2018; podprejo priporočilo organizatorjem, da v kolikor imajo možnost, da razpišejo tekmo na višini 145 cm.

Člani UO KZS soglasno potrdijo Pravilnik za tekmovanja s poniji in malimi konji za otroke.

Sklep: Člani soglasno sprejmejo izstop EQUIHIT d.o.o. kot tekmovalni klub in prekvalifikacijo KK Krumperk – iz tekmovalnega v netekmovalni klub.

Sklep: Člani UO KZS odobrijo ŠD Titani Ljubljana dodatnih 1000 € za sofinanciranje Državnega prvenstva v dresurnem jahanju 2017.

Sklep: Prošnjo KK PIP Ljubljana o spremembi sklepa 30. zapisnika UO KZS se zavrne – predlog se ne vzame v reševanje, ker je o njem že bilo odločeno. KZS bo KK PIP Ljubljana nakazala 500 € kot sofinanciranje endurance tekme, ki je potekala 8.4.2017 v Ljubljani (Tomačevo).

Sklep: predlog Domna Vivoda bo UO KZS obravnaval na naslednji seji, kamor sta vabljena g. Vivod in g. Dolžan.

Sklep: Člani UO soglašajo, da KZS Nataši Gorišek za pripravo Pravilnika za tekmovanja s poniji in malimi konji za otroke plača 500 €.

Sklep: Klubi morajo račune s tekmovalnimi licencami poravnati do 30. aprila v tekočem letu, drugače se tekmovalcem klubov dolžnikom zamrznejo tekmovalne licence.

Sklep: zapisnik 31. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Gaju Riossi se povrnejo stroški udeležbe na tistih mednarodnih tekmovanjih, ki jih je predlagal Strokovni svet za preskakovanje ovir. Izi Vele se povrnejo stroški udeležbe za mednarodnem tekmovanju v Salzburgu.

Sklep: Za organizacijo DP v dresurnem jahanju 2017 bo KZS nakazala dotacijo ŠD Titani Ljubljana v višini 500€. Za organizacijo finala Pokala Slovenije in World Dressage Challenga bo KZS nakazala dotacijo KK Stožice Ljubljana v višini 2000€.

Sklep: Vlogi SIRHE bo UO KZS obravnaval na naslednjem seji.

Sklep: KD Celje dobi za organizacijo finala Pokala v vožnji vpreg dotacijo 400€.

Sklep: Organizatorji pokalnih tekmovanj v vožnji vpreg dobijo v prihodnjem letu od KZS dotacijo v višini 400€ na turnir.

Sklep: Člani UO KZS pritožbo Domna Vivoda soglasno zavrnejo. Potrdi se sklep disciplinske komisije prve stopnje.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo zapisnike Strokovnih svetov za preskakovanje ovir in dresurno jahanje.

Sklep: O računalniškem sistemu bo UO KZS razpravljal na naslednji seji, ko bo prisoten Rok Vadnjal.

Sklep: Juretu Ponikvarju in Aljažu Urbihi se prizna naziv Inštruktor western jahanja.
Sklep: zapisnik 30. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Tehnična sekretarka Rebeka Grabar je delo v poskusnem obdobju uspešno opravljala.

Sklep: Dolžnikom bo poslan opomin, da naj poravnajo svoj dolg do Konjeniške zveze Slovenije.

Sklep: SSDJ bo s KK Stožice Ljubljana prediskutiral finančno pomoč KZS za organizacijo Finala Pokala in World Dressage Challenga.

Sklep: Vsem organizatorjem tekmovanj v preskakivanju ovir se povrne strošek enega sodnika, organizatorjem pokalnih tekem pa še dodatno en sodnik za dan izvedbe pokalnega tekmovanja.

Sklep: Zapisnike SS se objavlja na spletni strani KZS.

Sklep: Izi Vele, Tajdi Bosio, Urošu Jordanu in Nini Pangeršič se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. Prošnje Gaja Riosse za povračilo stroškov bo pregledal SS, če so v skladu s pravilnikom o povračilu stroškov.

Sklep: Strokovne svete se poziva, da pogledajo pravila o povračilu stroškov in predlagajo morebitne obnovitve pravilnika.

Sklep: Domnu Vivodu (Pokal AA Palmanova, CIC*) in Dejanu Strgarju (Pokal AA Campo di Bonis) se povrnejo stroški udeležbe na eventing tekmovanjih. Domen Vivod na tekmi (Pokal AA Campo di Bonis) ni upravičen do povračila stroškov. Kim Hočevar in Vojku Gabrijelčiču se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnem tekmovanju CEI* Buzet.

Sklep: UO potrdi Konjeniški klub Urh Bauman kot tekmovalni klub.

Sklep: Vlogo SIRHA-e bo UO obravnaval, ko bodo na KZS stvari urejene (registracija tekmovalcev in konjev).

Sklep: zapisnik 29. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: KZS bo financirala en tridnevni trening pod vodstvom francoskega trenerja g. Benjamina Aillauda v skladu s pravili, ki jih določa FEI Solidarity.

Sklep: Zaradi organizacije DP v preskakovanju ovir bo KZS nakazala dotacijo ŠD Konjeniški center Celje v višini 7763€, pri čemer bo najprej opravljena kompenzacija z dolgovi, nato bo nakazana razlika.

Sklep: potrdi se pogodba o sodelovanju s Sašo Sedlar.

Sklep: Izi Vele se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnem tekmovanju CSIU25-A – Bratislava (SVK) 6.8.2017.

Sklep: prošnja za povračilo stroškov za Domna Vivoda se zavrne, ker ni vložena po Pravilniku KZS o povračilu stroškov. Na prejšnji seji UO je bil sprejet sklep, naj se ustanovi delovno telo, da bo drugo leto na skupščini KZS možno ustanoviti Strokovni svet za eventing.

Sklep: Prošnjo KK Grm Novo mesto o sofinanciranju tekmovanja o dresurnem jahanju se zavrne.

Sklep: Prošnja Konjeniškega kluba Stožice Ljubljana, da ne plača računa za tekmovalne licence v prestopnem roku, se zavrne.

Sklep: Število kvalifikacijskih tekem, ki štejejo za končni rezultat Pokala Slovenije v dresurnem jahanju, ostane po predlogu SSDJ enako kot lani – štejejo rezultati 4 najboljših kvalifikacijskih tekem in se očitna strojepisna pomota tako popravi.

Sklep: zapisnik 28. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: potrdi se pogodba za novo tehnično sekretarko Rebeko Grabar.

Sklep: člani UO KZS potrdijo Propozicije za dresurno jahanje 2017. Pri Propozicijah za preskakovanje ovir dodajo, da v kolikor nekaj ni napisano v internih pravilih, veljajo FEI pravila.

Sklep: Izi Vele in Nini Pangeršič se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. Prošnja Uroša Jordana je zavrnjena, ker ni v skladu s pravilnikom.

Sklep: prošnje za povračilo stroškov za Domna Vivoda so zavrnjene, ker tekme niso bile na mednarodnem nivoju in ni pravilnika, ki bi določal pravila o povračilu stroškov.

Sklep: ustanovi se Delovno telo za Eventing, ki naj pripravi pravilnik o povračilu stroškov.

Sklep: KK PIP Ljubljana dobi donacijo za organizacijo tekme v Endurancu v višini 500 €.

Sklep: Endurance konjeniški klub Pristop dobi donacijo za organizacijo ene tekme 400 € + 120 € (stroški) in za drugo 500 €.

Sklep: potrdi se poročilo o dolžnikih.

Sklep: potrdi se tekmovalni klub KONJENIŠKI KLUB STOŽICE LJUBLJANA.

Sklep: zapisnik 27. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Pravilnik o organizaciji SKA se spremeni tako, da se v 2. odstavku 9. člena briše besedilo »in najmanj 5 let delovnih izkušenj na tej stopnji strokovne usposobljenosti.«.

Sklep: Robija Skazo se imenuje za predsednika Slovenske konjeniške akademije.

Sklep: Balkanskega prvenstva v dresurnem jahanju se bodo za člansko ekipo udeležili Neža Šarc, Urška Potokar, Vital Trdan in Birgit Fabris Sauer. V mladinski kategoriji se bo prvenstva kot posamična tekmovalka udeležila Ula Kos. Navedenim tekmovalcem bo KZS krila strošek štartnine (Entry Fee) in dodatno stroške prevoza v višini 100 EUR na konja.

Prav tako bo KZS za navedene tekmovalce zagotovila reprezentančne podsedlnice in naušnike, ki se po tekmovanju vrnejo v pisarno KZS.

Sklep: SIRHA se na lastno željo prekvalificira v tekmovalni klub.

Sklep: Jasni Božac se za pomoč pri organizaciji tekmovanja za AADT v Lipici v letu 2016 in 2017 (prevajanje pravilnikov) po avtorski pogodbi plača 651 EUR neto.

Sklep: na državnih prvenstvih v vseh disciplinah se bodo v letu 2017 prvim trem uvrščenim podeljevale medalje in rozete KZS, zmagovalcem pa še deka s potiskom KZS. Na državnih prvenstvih za mlade konje se bodo podeljevale lente.

Sklep: zapisnika 25. in 26. seje UO KZS sta soglasno potrjena.

Sklep: Uršo Vadnjal se imenuje za generalno sekretarka KZS s petimi glasovi za in enim vzdržnim.

Sklep: Dejanu Strgarju, Lidiji Grum, Tajdi Bosio ter Gaju Riossi se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnih tekmovanjih.

Sklep: KZS bo tekmovalcem, ki se bodo udeležili Svetovnega prvenstva v vožnji vpreg, financirala plačilo enega trodnevnega treninga pod vodstvom francoskega trenerja g. Benjamina Aillauda v vrednosti 3.600 EUR.

Sklep: KK Krka se odobri dotacija v višini 300 EUR za organizacijo tekme v vožnji vpreg v letu 2017.

Sklep: na spletni strani KZS se objavi razpis za prosto delovno mesto tehničnega sekretarja KZS. Pogoji za prijavo so
–          priporočena najmanj VII. stopnja izobrazbe
–          izkušnje z delom v pisarni
–          pogoj je dobro poznavanje konjeništva, predvsem tekmovalnega sistema
–          usposobljenost za delo z računalnikom
–          obvezne lastnosti: samostojnost, odgovornost, samoiniciativnost, organiziranost, komunikativnost, odločnost, zanesljivost
–          odlično znanje slovenskega in angleškega jezika (govorjenje, razumevanje in pisanje), znanje drugih jezikov je prednost
–          vozniški izpit B kategorije in lasten avto

Rok za prijavo je 15.5.2017.

Sklep: tehnični sekretarki KZS se izplača regres v višini 5/12 od 804,96 EUR bruto.

Sklep: skupščina KZS za leto 2016 bo 22. maja 2017 v Ljubljani

Sklep: kandidacijski pravilnik za skupščino KZS 22.5.2017 za mesto enega člana nadzornega sveta KZS je soglasno potrjen.

Sklep: kandidacijsko komisijo v skladu s potrjenim Kandidacijskim pravilnikom sestavljajo Darja Zvržina, Simon Jurečič in Saša Sedlar.

Sklep: poslovnik za skupščino KZS 22.5.2017 je soglasno potrjen.

Sklep: zapisniki 22., 23. in 24. seje UO KZS so soglasno sprejeti.

 

Sklep: opravi se glasovanje za predsednika SSDJ. Dva člana UO KZS sta se glasovanja vzdržala, Neža Šarc je prejela en glas, Jurij Rudež pa tri glasove. UO KZS za novega predsednika SSDJ imenuje Jurija Rudeža.

 

Sklep: Tekmovalci za reining se registrirajo po veljavnem Pravilniku o registraciji tekmovalcev pri KZS. V kolikor želi SIRHA registrirati tekmovalce, se mora prekvalificirati v tekmovalnega člana KZS.

 

Sklep: do naslednjega sestanka UO KZS se pripravi seznam dolžnikov, proti katerim se bo vložila izvršba za izterjatev zapadlih finančnih obveznosti.

 

Sklep: UO KZS se seznani s poročilom NO in sprejme bilanco in izkaze poslovnega izida za leto 2016.

 

Sklep: sprejme se zapisnik ZUSO.

 

Sklep: Martini Planinc in Aleksandri Pekošak se odobri napredovanje v državnega sodnika v disciplini preskakovanje ovir.

 

Sklep: KZS bo tudi v letu 2017 nadaljevala sodelovanje z Zlatkom Polajžerjem glede vodenja projekta 300 otrok na konja.

 

Sklep: odobri se prošnja KK PIP Ljubljana za povrnitev stroškov plačila predsednika sodniškega zbora za tekmovanje CSN* KK PIP Ljubljana, ki bo organizirano 22.4.2017. Po izvedeni tekmi se izvede dotacija klubu v višini neto izplačila predsedniku sodniškega zbora.

 

Sklep: soglasno se zavrne prošnja Policijskega sindikata za sodelovanje pri izdelavi brošure Otroška prometna pobarvanka.

 

Sklep: kljub nezadostni udeležbi na licenčnem seminarju se na osnovi opravičil odobri podaljšanje licence strokovnega kadra inštruktorjem jahanja Dejanu Strgarju, Nastji Udovč in Boštjanu Koscu.

Sklep: Zadrži se izvajanje sklepa UO KZS, ki ga je le-ta sprejel na 22. redni in dopolnil na 23. korespondenčni seji in se glasi:

Potrdi se predlagane propozicije za 2017 s popravki točke 9- brisanje 1. in 2. alineje in namesto tega se prva alineja glasi: »Tekmovalec se lahko udeleži podelitve s konjem, ki ga je jahal na tekmi, z drugim konjem ali brez konja, če navede utemeljene razloge, razen na DP ali Finalu pokala.« in točke 12 – alineja 4 in 5 se nadomestita z besedilom: »Ogrevanje do vključno kategorije L je dovoljeno, razen na DP in finalu pokala, tudi strokovnim kadrom, ki posameznega tekmovalca trenirajo«.

Do nadaljnjega ostanejo v veljavi Propozicije za tekmovanja v dresurnem jahanju za leto 2016.

Sklep: s 6 glasovi za in 1 proti se potrdi popravek sklepa 22. redne seje UO KZS z dne 9.3.2017, ki se popravljen glasi:

Sklep: potrdi se predlagane propozicije za 2017 s popravki točke 9- brisanje 1. in 2. alineje in namesto tega se prva alineja glasi: »Tekmovalec se lahko udeleži podelitve s konjem, ki ga je jahal na tekmi, z drugim konjem ali brez konja, če navede utemeljene razloge, razen na DP ali Finalu pokala.« in točke 12 – alineja 4 in 5 se nadomestita z besedilom: »Ogrevanje do vključno kategorije L je dovoljeno, razen na DP in finalu pokala, tudi strokovnim kadrom, ki posameznega tekmovalca trenirajo«.

Sklep: Odstop predsednice strokovnega sveta za dresurno jahanje z dne 9.3.2017 se vzame na znanje in se jo z navedenim dnem razreši.
Objavi se razpis za prosto mesto predsednika strokovnega sveta za dresurno jahanje. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo v roku 15 dni.

Sklep je sprejet s 6 glasovi za in 1 proti.

Sklep: Zapisnika  20. redne in 21. korespondenčne seje Upravnega odbora KZS se soglasno potrdi.

Sklep: Pozove se vse, ki se ukvarjajo z disciplino eventing, da najkasneje do skupščine formirajo delovno telo-SS za vodenje aktivnosti te discipline.

Sklep: Potrdi se Pravilnik o reprezentanci za dresuro.

Sklep: Potrdi se predlagane Propozicje za dresurno jahanje za 2017 s popravki točke 9 – brisanje 1. in 2. alineje in namesto tega se prva alineja glasi: »Tekmovalec se lahko udeleži podelitve s konjem, ki ga je jahal na tekmi, z drugim konjem ali brez konja, če navede utemeljene razloge«, razen na Državnem prvenstvu in Finalu Pokala Slovenije in točke 12 – alineja 4 in 5 se nadomestita z besedilom: »Ogrevanje do vključno kategorije L je razen na Državnem prvenstvu in Finalu Pokala Slovenije dovoljeno tudi strokovnim kadrom, ki posameznega tekmovalca trenirajo«.

Sklep: Potrdijo se zapisniki SSDJ z dne 11.11.2016, 10.12.2016, 11.1.2017 in korespondenčne seje 12.2.2017, razen v točkah, ki se nanašajo na korigirane propozicije.

Sklep: Odstop predsednice strokovnega sveta za dresurno jahanje z dne 9.3.2017 se vzame na znanje in se jo z navedenim dnem razreši.
Objavi se razpis za prosto mesto predsednika strokovnega sveta za dresurno jahanje. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo v roku 15 dni.

Sklep: UO po glasovanju 4 za, 2 proti potrdi zapisnike SSPO z dne 9.1.2017 in 2.2.2017, ter predlagane Propozicije za preskakovanje ovir za 2017 s popravkom: Splošna določila točka 14 – pri mladih mladi jahačih je vodni jarek alternativna ovira z drogom, razen v finalu, kjer je obvezen veliki vodni jarek.

Sklep: Soglasno se potrdi s strani SSPO predlagani Pravilnik o povračilu stroškov.

Sklep: Do naslednje seje UO se namesto pogodbe pripravi osnutek dogovora o sodelovanju, oziroma namera o podpiranju reprezentance.

Sklep: Ledi Selan se za koordinacijo licenčnih seminarjev, usposabljanja za inštruktorje asistente in usposabljanja za učitelje jahanja v 2016 in začetku 2017 odobri plačilo 5.000 EUR. V bodoče se morajo vse aktivnosti SKA planirati vnaprej skupaj s finančnim ovrednotenje s predhodno odobritvijo UO.

Sklep: Ker ima klub Duška Taskova, KK Vodice, odprte postavke do KZS, se mu ne odobri tekmovalna licenca za leto 2017.

Sklep: Soglasno se potrdijo sklepi SS za endurance z dne 24.2.2017, Okvirni program dela in finančni načrt za endurance 2017 in Pravilnik  za tekmovanja v vzdržljivostnem jahanju.

Sklep: UO zaradi ukinitve kluba potrdi izstop KK Marvel iz članstva KZS.

Sklep: Tehnična sekretarka KZS je zadolžena za pisanje zapisnikov SS in urejanje propozicij (vnašanje popravkov, sprememb itd).

Sklep: Klubom, ki v 2016 niso organizirali tekme, se pošlje IOP obrazec za znesek takse za neorganizatorje tekmovanj. Klube, ki obrazca ne bodo vrnili, se prekvalificira v podporne klube.

Sklep: Ga. Dimic se sestane z Ivom Milovanovičem glede možnosti dogovora v zvezi s prenosi dogodkov KZS na TV Šport.

Sklep: Organizator tekmovanja v dresurnem jahanju je dolžan poskrbeti za printanje sodniških pol.

Sklep: Redna letna skupščina KZS se bo izvedla v spomladanskem času.

Sklep: Programi, prijavljeni na razpis Fundacije za šport 2017 iz panoge konjeništva se razvrstijo po sledečem vrstnem redu po prijavitelju:
 • Konjeniški klub Karlo Maribor
 • Konjeniški klub Slovenj Gradec
 • Actron d.o.o.
 • Konjeniški klub Jezero
 • Grad Prestranek d.d.

 

Sklep: predstavniki KZS se udeležijo EEF sestanka v Bernu ter FEI Sports Foruma v Lausanne.

Sklep: zapisnik 19. seje Upravnega odbora KZS je soglasno potrjen.

 

Sklep: prošnji KK PIP Ljubljana za odpoved licence Marte Miholič se ne ugodi.

 

Sklep: odobri se povračilo štartnine Lidiji Grum za udeležbo na tekmovanju CSI4* Mechelen, 26.-30.12.2016 v višini 394 EUR.

 

Sklep: odobri se povračilo štartnine Domnu Vivodu za udeležbo na šestih kvalifikacijskih tekmovanjih za Alpe Adria Eventing Cup v letu 2016 v skupnem znesku 600 EUR.

 

Sklep: v članstvo KZS se kot tekmovalne klube sprejme Konjeniški klub SUPRINN, Endurance konjeniški klub Pristop in Konjeniški klub Posestvo Ugar.

 

Sklep: zaradi prenehanja kluba se iz KZS na lastno prošnjo izčlani Konjeniški klub Konjeniška akademija Primož Rifelj.

 

Sklep: Društvo za razvoj konjeništva Pristop se na lastno željo prekvalificira iz tekmovalnega v podporni klub.

 

Sklep: Strokovni svet za reining in western jahanje se po lastnem sklepu preimenuje v Strokovni svet za reining.

 

Sklep: Program dela KZS in Finančni plan KZS za leto 2017 sta soglasno sprejeta.

 

Sklep: sklepi strokovnih svetov se bodo od zdaj naprej po potrditvi na Upravnem odboru objavljali na spletni strani KZS.

 

Sklep: v letu 2017 se bo ponovno sklical Zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev.

 

Sklep: strokovne svete se pozove, da naredijo analizo rezultatov tekmovalcev v svoji discipline v letu 2016, kot je to že naredil Strokovni svet za vožnjo vpreg.